«

»

Oct 04

เปิดข้อมูล”สลัม”ในเมืองไทย และ 15 ประเทศในสายตาแนวร่วมชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย

เปิดข้อมูล”สลัม”ในเมืองไทย และ 15 ประเทศในสายตาแนวร่วมชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย

แนวร่วมชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (ACCA) ให้เงินช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยกว่า 8 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และสวัสดิการอื่นๆ

โครงการ ACCA (Asian Coalition for Community Action) หรือ แนวร่วมชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม โดยชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโครงการเอง รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดกองทุนเมือง ซึ่งชุมชนร่วมสมทบและเป็นเจ้าของ  เพื่อให้ชุมชนมีกองทุนของตนเองและมีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่ อาศัยและอื่นๆมากขึ้น

ACCAได้มีการให้ความช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อยกว่า  107 ชุมชน  15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้แก่ กัมพูชา อินโดนิเชีย เกาหลี เนปาล พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา มองโกเลีย ฟิจิ อินเดีย ลาว ปากีสถาน จีน และไทย

โครงการ ACCA ได้ใช้กองทุนสนับสนุนการตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชน” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยกองทุนชุมชนนี้เครือข่ายชุมชนคนยากจนจะเข้ามาจัดการและเป็นเจ้าของร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยACCAกล่าวว่า การเติบโตของกองทุนชุมชนคือการพัฒนาที่สำคัญในการขับเคลื่อนคนยากจนในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการงบประมาณท้องถิ่นที่เป็นอิสระ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐส่วนกลางยังเป็นอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI) ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐยังมีผลให้การจัดการกองทุนของรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าด้วย

ดังนั้น ACCA ได้อนุมัติกองทุนนี้ถึงเครือข่ายชุมชนโดยตรงซึ่งปัจจุบันมี 8 ชุมชน(ในประเทศไทย)ที่มีกองทุนชุมชนของพวกเขาเอง แต่ละชุมชนสามารถกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมคนที่กู้CODI ไม่ได้)  กองทุนชุมชนใหม่นี้ไม่เพียงแต่จัดสรรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วยังช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ โครงการสวัสดิการกับภัยพิบัติ และช่วยเหลือคนที่ไร้สัญชาติ

กองทุนใหม่นี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่ทำให้ชุมชนเชื่อมต่อ คิด ทำงาน และสร้างอำนาจร่วมกัน โดยรัฐจะเข้ามาทำงานกับชุมชนซึ่งแตกต่างจากที่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ

จากความรู้สึกร่วมที่สังคมเบียดขับให้อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า “ชุมชนผู้มีรายได้น้อย” กลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง อิสระ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยกองทุนACCA ซึ่งเปรียบเสมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ของชุมชนผู้ที่มีรายได้น้อย

 

ตัวอย่างงบประมาณที่ACCAจัดสรรในเดือนมกราคม ปี2011

 

ประเทศ

จำนวนชุมชน

งบประมาณ (ดอลลาร์สหรัฐฯ)

 1. ฟิลิปปินส์

16

825,000

 1. กัมพูชา

15

657,000

 1. เวียดนาม

10

507,057

 1. มองโกเลีย

12

468,757

 1. ศรีลังกา

7

433,500

 1. พม่า

6

363,800

 1. เนปาล

6

358,300

 1. อินโดนิเซีย

6

339,497

 1. ลาว

11

301,570

 1. ไทย

8

289,000

 1. ปากีสถาน

2

195,600

 1. ฟิจิ

3

129,000

 1. อินเดีย

2

126,000

 1. จีน

2

98,000

 1. เกาหลี

1

78,000

รวม

107

5,170,081

 

หมายเหตุ : 8 ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ได้แก่

 1. ชุมแพ
 2. เขตบางเขน (กทม.)
 3. ประจวบขีรีขันธ์
 4. อุบลราชธานี
 5. รังสิต (ปทุมธานี)
 6. หัวหิน
 7. นครสวรรค์
 8. เกาะกวาง(กระบี่)

 

26 กันยายน 2011

http://www.tcijthai.com/investigative-story/839